Ugdymo programa
 

Ugdymo programa

Panevėžio lpšelio-darželio „Puriena“  ikimokyklinio ugdymo programa "Augame drauge“

Atsisiųsti: 

Mokyklos ugdymo planas
   Ugdymo procesas organizuojamas pagal mokytojų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Augame drauge". Įstaigos mokytojai naudojasi ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais bei  LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis  ugdymo programomis: Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, Ankstyvojo ugdymo vadovu. Į ugdomąjį procesą integravome etnokultūros programą „Po tėviškės dangum“. Savo veiklą grindžiame Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Švietimo, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais lopšelio– darželio „Puriena“ nuostatais ir kitais norminiais dokumentais. Į ugdymo procesą integruota lopšelio-darželio bendruomenės parengta sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos šaltiniai“, kuri Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos komisijos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu programa atitinka Sveikatos stiprinimo programų kokybės ir atitikties antrojo lygmens sveikatą stiprinančios mokyklos programą.
   Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo  ir ugdymosi programą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.V-779.
   Į visų amžiaus  grupių vaikų ugdomąjį procesą integruojamos respublikinės programos: „Alkoholio, tabako ir kitų  psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, „Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa” .Į ugdymo procesą integruoti ir sėkmingai įgyvendinami  mokytojų paregti  projektai.
 
   Vaikams sudaromos sąlygos saviraiškos plėtrai. Dalyvaujame Tarptautinėje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi”, skirtoje pavasario augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės ir miškų deginimo prevencijai, tarptautiniame piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą”, miesto darželių futbolo varžybose „Olimpinės viltys”.
  
  Priešmokyklinukai  dažnai svečiuojasi Panevėžio „Ąžuolo“ „Šaltinio“ progimnazijų organizuojamuose renginiuose:  „Pirmokėlio dienos mokykloje“,  „Linksmosios estafetės“, „Linksmosios pamokėlės“.

Lopšelio–darželio darbo laikas, mokslo metų trukmė, lankomumo registravimas
   Lopšelis-darželis dirba  10.48 val.(budinčios grupės karantino metu ir ekstriamalios situacijos dėl Covid-19 susirgimų neveikia.)
   Kiekvienos grupės bendruomenė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių, kuris skelbiamas "Mūsų darželis" grupės dienyne ir skelbimų lentoje.
   Vaikai ugdomi visą buvimo įstaigoje laiką. Aktyviausia veikla vyksta pirmoje dienos pusėje bei vaikams dirbant grupės veiklos kampeliuose.
Vaikų ugdymo planavimas bei lankomumo apskaita vykdoma e-dienynas priemonėmis.
Vertinimas
   Vaikų pasiekimai vertinami nuolat. Vertinimą vykdo grupės auklėtojas, dalyvaujant logopedui, tėvams, vaikams.
   Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų pasiekimai aptariami su vaikų tėvais individualių pokalbių metu. Ieškoma būdų, kaip  padėti vaikui pasiekti reikalingą brandą ir tinkamai pasirengti mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą. Susisteminti vaikų vertinimo duomenys analizuojami mokyklos motytojų taryboje.
Logopedo,  psichologo asistento teikiamos paslaugos
   Įstaigoje integruotai ugdomi specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai.
   Logopedas nustato kalbos ir komunikacjos sutrikimus, organizuoja specialiąsias pratybas, šalina kalbos sutrikimus, ugdo vaikų kalbą,    konsultuoja tėvus ir pedagogus specialiojo ugdymo klausimais, bendradarbiauja su Panevėžio pedagogine - psichologine  tarnyba.
   Psichologas individualiai dirba su specialiojo ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, konsultuoja tėvelius, mokytojus.

Mokinių priėmimo tvarka
   Komplektuojama 12 grupių, iš jų: 4 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus.
   Grupių komplektavimas vykdomas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-290 ,,Dėl vaikų priėmimo į  ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424, pakeitimo"
Mokinių maitinimas
   Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje, vaikai valgo savo grupėse. Ugdytiniai maitinami 3 kartus dienoje: pusryčiai, pietūs ir vakarienė (pagal sudarytą maitinimosi grafiką). Tėvai gali pasirinkti maitinimų skaičių. Nuo 2020-09-01 d.visi priešmokyklinukai maitinami nemokamai, jeigu vaikų tėveliai kreipėsi į socialinį skyrių dėl vaiko nemokamo maitinimo.

Piniginė dienos maitinimo norma  nustatyta, vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu 2014 m. spalio 23 d. Nr. 1- 312 „Dėl atlyginimo už  vaikų, ugdomų pagal  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128  "Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 punkto pripažinimo netekusio galios", ( su 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305; 2017 m. balandžio 28 d. Nr. 1-160 ir vėlesniais pakeitimais).