Duomenų sauga
 

Duomenų sauga

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" duomenų apsaugos pareigūnas - MB "Duomenų sauga", el.p.  dap@duomenu-sauga.lt , tel. +370 612 06177

Duomenų valdytojas - Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena", juridinio asmens kodas 190418541, adresas Kniaudiškių g. 57, 37134 Panevėžys, tel.(8 45)42 90 53, (8 45) 42 92 86, el.p. panevezioldpuriena@gmail.com

Atsakingi asmenys Panevėžio lopšelyje-darželyje "Puriena":

Už asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą, koordinavimą, organizavimą ir kontroliavimą pagal savo kompetencijas:

už pedagoginio personalo ir vaikų tėvų konsultavimą atsakinga - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Brigita Kačerauskienė;

už aptarnaujantį personalą atsakinga - ūkvedė, Danė Berozovienė.

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktoriaus  2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-172(13). Atsisiųsti:

Formos patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-137(1.3):

1. Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma (priedas Nr.1). Atsisiųsti:

2. Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma (priedas Nr.2). Atsisiųsti:

3. Prašymo ištrinti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma (priedas Nr. 3). Atsisiųsti:

4. Prašymo perkelti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma (priedas Nr. 4) Atsisiųsti:

5. Konfidencialumo įsipareigojimo forma darbuotojams (priedas Nr. 5). Atsisiųsti:

6. Sutikimas dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 6). Atsisiųsti:

7.Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) informavimo apie kaupiamus asmens duomenis forma (priedas Nr.7). Atsisiųsti:

8. Darbuotojų informavimo apie kaupiamus asmens duomenis forma (priedas Nr.8). Atsisiųsti:

9. Darbuotojų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 9). Atsisiųsti:

10. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis (priedas Nr. 10). Atsisiųsti:

 

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas patvirtintas Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-174(1.3). Atsisiųsti: