Duomenų sauga
 

Duomenų sauga

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (personalo atrankos tikslu) Atsisiųsti         

KONKURSŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONĖSE, IŠ VALSTYBĖS, SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETŲ BEI IŠ KITŲ VALSTYBĖS ĮSTEIGTŲ FONDŲ LĖŠŲ FINANSUOJAMOSE VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE IR VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA VALSTYBĖ AR SAVIVALDYBĖ, ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS Atsisiųsti:

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (personalo atrankos tikslu)

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog:

1. Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“, juridinio asmens kodas 190418541, adresas Kniaudiškių g. 57, 37134 Panevėžys, tel. + 370 61651315, (8 45) 429286, el. p. panevezioldpuriena@gmail.com.

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: MB „Duomenų sauga“, el. paštas jurate@duomenu-sauga.lt, tel. +370 612 06177.

3. Personalo atrankos tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, asmens tapatybės dokumento kopija, išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija (jeigu toks reikalavimas taikomas), pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopija (jeigu toks reikalavimas taikomas), informacija apie darbo patirtį ir kita informaciją pateiktą kandidato.

4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Reglamento 6 str. 1 d. B p. (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).

5. Saugojimo laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai po įdarbinimo vietos, į kurią pretendavote, užėmimo. 

6. Asmens duomenys gali būti pateikti savivaldybės administracijai, taip pat kitoms įstaigoms ir įmonėms, jei tokių duomenų perdavimas yra būtinas tinkamam darbdavio pareigų įgyvendinimui, teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti perduoti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, duomenų apsaugos pareigūno), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

7. Teisės aktų nustatyta tvarka, kreipdamiesi į duomenų valdytoją raštu turite teisę:

              ▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

              ▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis;

              ▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;

              ▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis;

              ▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;

▪ teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenų tvarkymas

grindžiamas ne įstatymu ir ugdymo (si) sutarties nuostatų tinkamu vykdymu;

              ▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

Panevėžio lopšelis - darželis „Puriena“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-172 (1.3),  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Panevėžio lopšelis - darželis „Puriena“ duomenų apsaugos pareigūnu paskyrė MB „Duomenų sauga“, Žalgirio g. 122, Vilnius, el. p. dap@duomenu-sauga.lt, tel. nr. +370 612 06177.

Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) susipažinti su savo asmens duomenimis;

3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;

5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;

6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;

7) teisę į duomenų perkeliamumą;

8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;

9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, darželiui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikti rekomenduojamų formų šablonai, kuriais duomenų subjektas gali pasinaudoti.                  Duomenų subjekto prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas), kiti asmens duomenys, būtini duomenų subjekto tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba kita informacija), ir informacija, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti.

Patvirtintos pavyzdinės duomenų subjekto prašymų formos.

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" duomenų apsaugos pareigūnas - MB "Duomenų sauga", el.p.  dap@duomenu-sauga.lt , tel. +370 612 06177

Duomenų valdytojas - Panevėžio lopšelis-darželis "Puriena", juridinio asmens kodas 190418541, adresas Kniaudiškių g. 57, 37134 Panevėžys, tel.(8 45)42 90 53, (8 45) 42 92 86, el.p. panevezioldpuriena@gmail.com

Atsakingi asmenys Panevėžio lopšelyje-darželyje "Puriena":

Už asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą, koordinavimą, organizavimą ir kontroliavimą pagal savo kompetencija

už pedagoginio personalo, aptarnaujantį personalo ir vaikų tėvų konsultavimą atsakinga - sekretorė Jurgita Petraitienė

 

Atnaujintos asmens duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktoriaus  2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 02-119(13). Atsisiųsti:

Formos patvirtintos Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-137(1.3):

1. Prašymo leisti susipažinti su asmens duomenimis forma (priedas Nr.1). Atsisiųsti:

2. Prašymo ištaisyti netikslius asmens duomenis forma (priedas Nr.2). Atsisiųsti:

3. Prašymo ištrinti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma (priedas Nr. 3). Atsisiųsti:

4. Prašymo perkelti įstaigoje tvarkomus asmens duomenis forma (priedas Nr. 4) Atsisiųsti:

5. Konfidencialumo įsipareigojimo forma darbuotojams (priedas Nr. 5). Atsisiųsti:

6. Sutikimas dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 6). Atsisiųsti:

7.Vaikų ir jų tėvų (kitų įstatyminių atstovų) informavimo apie kaupiamus asmens duomenis forma (priedas Nr.7). Atsisiųsti:

8. Darbuotojų informavimo apie kaupiamus asmens duomenis forma (priedas Nr.8). Atsisiųsti:

9. Darbuotojų sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo bendruomenės ir visuomenės informavimo apie įstaigos veiklą tikslu (priedas Nr. 9). Atsisiųsti:

10. Konfidencialumo pasižadėjimas saugoti asmens duomenis (priedas Nr. 10). Atsisiųsti:

 

Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas patvirtintas Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 02-174(1.3). Atsisiųsti: