Naujienos
 

Naujienos

KELIONĖ Į PAŠILIŲ STUMBRYNĄ

Rugsėjo 25 d. Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiuko“ ir „Vabaliuko“ grupių mokytojos su vaikais keliavo į Pašilių stumbryną, Panevėžio raj., kuriame vyko jau tradicija tapusios stumbriukų vardynos.
Vaikai galvojo trims šiemet gimusiems stumbriukams vardus, apžiūrėjo juos iš labai arti, maitino. Iš savo atsivežtų daržovių ir vaisių kartu su pasakos personažu Pepe „kepė“ tortą stubriukams. Vaikai žaidė, pramogavo, vaišinosi patys ir kitaip smagiai leido laiką.
Šventės finale burtu keliu buvo išrinkti vardai trims stumbriukams. Net dviems vaikams iš „Pelėdžiuko“ grupės pasisekė ir jie tapo stumbriukių Ginutės ir Gimeritos „krikštatėviais“. Trečiajam stumbriukui išrinktas vardas - Gintariukas.
Visos kelionės metu vaikai patyrė daug įspūdžių ir praplėtė akiratį.

Atsisųsti: Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3,

 

COVID-19 AKTUALI INFORMACIJA   Atsisiųsti

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA  RUGSĖJO 1D.

PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PURIENA“

Atsisiųsti:

 

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" covid-19 situacijų valdymo grupė ir pasirengimo galimam užsikrėtimo  virusu Covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį Panevėžio lopšelyje-darželyje "Puriena", planas

Atsisiųsti:

 

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 12 d. pasitarime pritarė Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimui dėl antro lygio civilinės saugos sistemos parengties paskelbimo (Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 1 punktas).

Atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nusprendė paskelbti trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį, taip pat paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 429 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 11.3 papunktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas ir pareigas, turi teisę priimti sprendimus dėl gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų organizavimo ir pavesti juos vykdyti ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, todėl jos sprendimai yra imperatyvaus pobūdžio ir turi būti privalomai vykdomi. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.:

1) mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, laisvieji mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo;

2) mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, laisvieji mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams kito neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, neteikia švietimo pagalbos ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo, išskyrus šio rašto 6 punkte numatytu atveju;

3) mokslo ir studijų institucijos neorganizuoja studentams aukštojo mokslo studijų, išskyrus šio rašto 6 punkte numatytu atveju;

4) mokyklų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-350 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-413 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“   mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio  ir vidurinio programas skiriamos pavasario (Velykų) atostogos  nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

5) profesinio mokymo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai neorganizuoja mokiniams profesinio mokymo, vadovaudamiesi  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-929 „Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ skiria mokiniams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. pavasario (Velykų) atostogas;

6) mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, teikti švietimo pagalbą, aukštojo mokslo studijas tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu;

7) vaikų socializacijos centruose esantiems mokiniams savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo užtikrinti vidutinės priežiūros priemonių vykdymą;

8)  mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymas).

Vykdydamos minėtą įsakymą, savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.).

Minėtu įsakymu darbdaviams rekomenduojama užtikrinti galimybes tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu tokios galimybės nėra, nedarbingumo pažymėjimai išduodami tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.

 Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai sudaro sąlygas šių įstaigų darbuotojams (tarp jų ir mokytojams) esant galimybei, kai jų funkcijos gali būti atliekamos kitoje, negu darbovietė yra, vietoje, taikyti nuotolinį darbą.

Kadangi tiek tarptautinė, tiek nacionalinė situacija nuolat kinta neišvengiamai bus priimami nauji sprendimai. Todėl prašome reguliariai sekti oficialiose Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) svetainėse pateiktą aktualiausią informaciją, skleisti savomis priemonėmis.

Dėl mokinių priežiūros, laikinai sustabdžius ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo veiklą

Vykdant privalomąsias koronaviruso prevencijos priemones, apie jas ir jų valdymo būdus švietimo įstaigų vadovai, švietimo teikėjai papildomai informuoja institucijų bendruomenes švietimo įstaigų, švietimo teikėjų internetinėse svetainėse, el. dienynuose, kitomis prieinamomis priemonėmis, kad tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą, galėtų užtikrinti jų priežiūrą. Jiems rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad, sustabdžius ugdymo procesą, mokiniai gali likti vieni namuose, o vaikams iki 6 metų reikia vyresniųjų priežiūros.

Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalimi, jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Savivaldybių administracijos, vadovaudamosi patvirtintų profilaktinių, prevencinių priemonių privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išimtinais atvejais savivaldybių įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz. vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.). Kadangi situacija nacionaliniu mastu, regionuose yra skirtinga, nuolat kinta, todėl atvejų sąrašas nėra baigtinis. Būtent detali situacijos analizė vietose leistų priimti rezultatyviausius sprendimus, nes reikia ruoštis ir nuolatinės vaikų priežiūros atvejams.

Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo

Organizuojant darbą įstaigose privalomųjų koronaviruso valdymo priemonių, karantino kontekste, mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai vykdo karantino, prevencines, profilaktines priemones pagal galiojančias SAM rekomendacijas, savivaldybėje priimtus sprendimus.

Įstaigų internetinėje svetainėje turi būti skelbiama įstaigos reali darbo organizavimo tvarka karantino laikotarpiu, kai neorganizuojamas ugdymas ir vaikų priežiūros procesas,  organizuojamas neformalus vaikų švietimas (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantis ugdymas, neformalus suaugusiųjų švietimas, aukštojo mokslo studijos tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Nurodomi aktyvūs komunikaciniai kontaktai su įstaigos administracija, pagalbos specialistais, pedagoginiais darbuotojais, panaudojant turimas komunikacines priemones.

Rekomenduojama sudaryti galimybes darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu dėl veiklos specifikos dirbti nuotoliniu būdu neįmanoma, nes pareigybės aprašyme numatytas funkcijas būtina vykdyti darbo vietoje, tokiu atveju dirbama įprastu režimu, sudarant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas darbovietėje. Priimdama sprendimą dėl darbo įprastu režimu, administracija turėtų vadovautis protingumo principu ir organizuoti darbą taip, kad darbuotojams būtų sudarytos saugios sąlygos dirbti, t. y. privalo būti užtikrinamas sanitarijos ir higienos reikalavimų, koronaviruso prevencinių priemonių vykdymas, sumažinamas iki būtino vienu metu įstaigos patalpose dirbančių žmonių skaičius, paskirstant darbo laiką ir pan.

Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama sudaryti sąlygas dirbti nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, įvertinę konkrečias aplinkybes, turės spręsti, kaip galiojančių teisės aktų, darbo organizavimo reikmių, privalomų nurodymų visumoje organizuoti darbą įstaigose. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, sprendimus priima įstaigos vadovas. Jie turi būti vykdomi, kol nenustatoma kitaip.

Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais.

Šiuo laikotarpiu, darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis, tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų būtent šiuo laikotarpiu.

Pedagoginiai darbuotojai, turi planuoti darbus, rengti dokumentus, atlikti užduotis, susijusias su ugdymo programos įgyvendinimu, nuotoliniu būdu bendrauti su mokiniais, jų tėvais, globėjais, rūpintojais, įgyvendinti pirmiausia nekontaktinių valandų turinį, numatytą darbo apmokėjimo sistemoje, laikantis joje numatytų darbo organizavimo, kontrolės, atsakomybės nuostatų.

Administracijai galioja tokios pat darbo organizavimo ir apmokėjimo sąlygos, kaip ir kitiems darbuotojams.

Dėl darbuotojų darbo apmokėjimo

Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu  mokamas  darbo sutartyje nustatytas  darbo  užmokestis vadovaujantis darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtinta įstaigos darbo apmokėjimo tvarka.

Papildoma informacija darbdaviams pateikiama SADM interneto svetainėje (adresu: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyje-paskelbus-karantina).

Dėl brandos egzaminų vykdymo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo

Sprendimus dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių pakeitimų, atsižvelgdamas į ekstremalios situacijos lygį, priima švietimo, mokslo ir sporto ministras. Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-365 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019–2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęsti terminai lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, menų, technologijų mokyklinių egzaminų ir brandos darbo vykdymo terminai. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalies vykdymas iš balandžio mėn. perkeliamas į pakartotinę sesiją (birželio mėn.). Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ pratęstas gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo terminas.

Atsiradus naujoms aplinkybėms gali būti priimami kiti reikalingi sprendimai.

 

Dėl mokymo nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu

Mokyklų, mokslo ir studijų institucijų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. būtų pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu.

Dėl informacijos sklaidos

ŠMSM nuolat vertina situaciją ir analizuoja kylančius klausimus, nedelsdama priima reikalingus sprendimus. Tikimės operatyvaus bendradarbiavimo, dažniausiai elektroninio klausimyno pagalba, atnaujinant aktualią informaciją, reikalingą sprendimams priimti.

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama ŠMSM svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/w eb/lt/del-koronaviruso).

Ačiū už bendradarbiavimą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR SVEIKATOS MINISTERIJOS, UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO INFORMACIJA

Atsisiųsti : Nr. 1   Nr.2  Nr.3

 

Susitikimas su CAMELIA atstovais

Vasario 20 dieną „Smalsučių“ grupės vaikučiams turbūt ilgai išliks atminty. Juos aplankė vieno iš ugdytinių krikšto tėveliai, kurie atstovauja CAMELIA tinklo vaistinei. Jie ne tik papasakojo apie nelengvą vaistininko darbą, ligų profilaktiką, vitaminų naudą augančiam organizmui, nustebino įdomiais eksperimentais, bet ir apdovanojo vaikus puikiomis ir naudingomis dovanomis. Nuoširdžiausias jiems ačiū.

Atsisiųsti: Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6

Nr.7

Paroda  "Mes mylim Lietuvą"

Vaikas negimsta patriotu. Vaikas – atspindys to, prie ko jį pratiname, ką ugdome ir ko mokome. Nei tautinės dainos, nei kalba nėra duotybė. Visa tai įskiepijame mes – tėvai, pedagogai, kiti visuomenės nariai. Pelėdžiuko" grupės tėveliai parodai Mes mylim Lietuvą", skirtą Vasario 16-osios bei Kovo 11- osios paminėjimui pagamino savo vaiko pirmą vardo raidę. Jie visi myli LIETUVĄ, o ar mylite Jūs?
Parodą paruošė priešmokyklinio ugdymo pedagogės: mokytoja ekspertė Jolanta Aleknavičiūtė ir vyresnioji mokytoja Jadvyga Ivoškevičienė.

Atsisiųsti: Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6

„Aš myliu Lietuvą. Ar myli ją tu?“

Vasario 10 dienos vakarą, „Smalsučių“ grupės ugdytinių mamytės skubėjo į grupę, kad kartu su vaikais galėtų sudalyvauti akcijoje, skirtoje Vasario 16-ąjai paminėti, „Aš myliu Lietuvą. Ar myli ją tu?“. Ant baltų marškinėlių  mamytės apvedžiojo savo vaikų rankytes ir atsakingai nuspalvino jas Lietuvos trispalvės spalvomis. Kiek galėdami mamoms talkino ir mažieji „smalsučiai“. Kas negalėjo ateiti į ugdymo įstaigą, prie akcijos prisijungė namuose. Pasipuošę šiais nuostabiais marškinėliais, aukštai iškėlę galvas, su trispalvėmis rankose, vaikai žygiavo į šventinį renginį salėje.

Atsisiųsti: Nr.1  Nr.2  Nr.3  Nr.4    Nr.5  Nr.6  Nr.7  Nr.8

Nr.9   Nr.10

Edukacinė veikla „Mano profesija“

2020- 01- 28 dieną Panevėžio lopšelio - darželio „Puriena“ priešmokyklinių „Pelėdžiuko“ ir „Vabaliuko“ grupių vaikai bei pedagogai turėjo galimybę, pratęsiant temą apie saugumą kelyje, gatvėje sužinoti, koks saugumas turi būti ir oro erdvėse bei ten skrajojančiuose lėktuvuose.
Vaikus aplankė bei daug žinių apie savo savo darbą perdavė buvęs šio darželio auklėtinis – airBaltic lėktuvo pilotas Donatas Povilionis. Susitikimą su pilotu suorganizavo priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja ekspertė Jolanta Aleknavičiūtė.
Donatas Povilionis iš pradžių prisiminė savo vaikystę, jog nuo tada jau domėjosi aviacija, parašiutais. Paskui visa tai peraugo į rimtesnius dalykus. Ir baigęs aviacijos mokyklą tapo pilotu. Papasakojo daug įdomių dalykų apie savo darbo dieną. Apie tai parodė filmuotą medžiagą.
Vaikai pateikė daug klausimų. Klausinėjo apie lėktuvo greitį, ką galima daryti lėktuve. Lopšelio – darželio direktorė Zita Kuncienė padėkojo svečiui ir įteikė padėką.
Vakare vaikai daug diskutavo su tėveliais, nes jie klausė vaikų, ką sužinojo. Manau, ir tėveliams smalsu ir netgi pavydu, kad vaikai turėjo tokią galimybę pasimatyti su lėktuvo pilotu ir daug sužinoti apie jo profesiją bei darbą.

Atsisiųsti: Nr.1  Nr.2  Nr.3  Nr.4  Nr.5  Nr.6

 

Viktorina „Saugaus eismo ABC"

Sausio 22 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje vyko "Saugaus eismo ABC" viktorina. Priešmokyklinukai aktyviai atsakinėjo į pateiktus klausimus, spėliojo mįsles, atliko įvairias užduotis. Viktorinoje dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji tyrėja Renata Gustaitienė, kuri pasidžiaugė puikiomis vaikų žiniomis ir dar kartą paaiškino kaip saugiais pereiti gatvę, saugotis nuo tykančių pavojų. Po renginio visi priešmokyklinukai buvo apdovanoti prizais ir padėkomis. Su pakilia nuotaika vaikai sugrįžo į grupes.

Atsisiųsti: Nr. 1

Nr. 2  Nr.3  Nr.4  Nr5  Nr.6Laisvės gynėjų dieną

2020 m. sausio -13 osios rytą į vaikų biblioteką „Žalioji pelėda“ rinkosi l/d „Puriena“ Pelėdžiukų ir Vabaliukų grupių ugdytiniai paminėti Laisvės gynėjų dienos. Po trumpo įžanginio pokalbio vaikai pasižiūrėjo filmuką apie šią atmintiną dieną ir pasigamino po Neužmirštuolę– Sausio 13-osios simbolį.

Atsisiųsti: Nr.1

Nr. 2

Nr.3

Nr. 4

Nr.5

 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“ nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. balandžio 1 d. dalyvauja respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. 

Atsisiųsti: logotipas

 

LINKSMOSIOS ESTAFETĖS

         Džiaugiamės, kad Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija pakvietė Kniaudiškių mikrorajono priešmokyklinukus pasivaržyti „Linksmosiose estafetėse“. Vaikams tai buvo tikras iššūkis, nes teko pademonstruoti greitumą, vikrumą, ištvermę ir greitą orientaciją su kitų lopšelių-darželių komandomis. Estafetėse dalyvavo lopšelių-darželių: „Aušra“, „Diemedis“, „Puriena“, „Vyturėlis komandos.

          Už „purieniečių“ sėkmę pergyveno jų priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Jolanta Aleknavičiūtė ir Loreta Jatautienė. Kasdieniniai judrūs žaidimai su taisyklėmis lauke ugdė vaikų fizines galias, ištvermę, gebėjimus atstovauti komandą. Visų šių savybių reikėjo vaikams, dalyvaujant estafetėse.

          Šventės organizatoriai visus dalyvius apdovanojo dovanomis.

Nuotrauką atsisiųsti: Nr. 1 Nr. 2 Nr.3 Nr.4 Nr. 5

  

 PLENERAS PO ATVIRU DANGUMI „GAMTOS SPALVOS “

         Panevėžio lopšelio – darželio „Puriena“ bendruomenė,  2018 rugsėjo 11-18 dienomis Panevėžio Laisvės aikštėje organizuoja kūrybinių darbų plenerą po atviru dangumi „GAMTOS SPALVOS“. Šių metų potemė „Gyvūnai“.

          Plenero dalyviai:

       Panevėžio miesto ir Respublikos švietimo įstaigų bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenės. Plenero metu bus suformuoti floristiniai kilimai pagal dalyvių pasirinktą atlikimo techniką, gamtinę medžiagą, kurią renkant nežalojama gamta.

        Dalyviui vietą pažymi organizatorius. Kilimai formuojami nuo 10 val. iki 15 val. Komandoms padėkos ir prizai įteikiami suformavus floristinį kilimą rugsėjo 11d. 16:00 val.

        Renginio globėjas – Panevėžio Savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis   Savivaldybės mero pareigas Aleksas Varna.      Renginio rėmėjai: Lietuvos Respublikos Seimo narė Rasa Juknevičienė, Panevėžio miesto Savivaldybės Tarybos narė Galina Kuzmienė, Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazija, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio „Minties“ gimnazija, G. Petkevičaitės-Bitės 31 NSB bendruomenė, Panevėžio viešosios bibliotekos Vaikų ir literatūros skyriaus biblioteka „Žalioji pelėda“, UAB „Bičiulis“, UAB „Reklamos forma“, PC „Babilonas“, Panevėžio lėlių Vežimo teatras, Arena LaFa kavinė/baras, raštinė „Sąvaržėlė“ įsteigė prizus ir nominacijas.

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos mokytoja Daiva Baubonienė ir Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokytojas Kęstutis Paškevičius vertins menines kompozicijas ir išrinks nominacijas atspindinčius kilimus.

             Panevėžiečiai sukurtas kompozicijas  gali apžiūrėti kasdien patogiu laiku  nuo 2018 m. rugsėjo 11d. iki  rugsėjo 18 d.

          Norinčius paremti renginį ir įsteigti nominaciją ir prizą kreiptis į organizatorius tel. (8 45) 42 90 53.   

Projekto vadovai     Zita Kuncienė, Brigita Kačerauskienė

Respublikinio kūrybinių darbų pleneras po atviru dangumi „Gamtos spalvos"

plenero nuostatai: atsisiųsti

 

  Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti

Kovo 9 dieną mažieji „purieniečiai“ sulaukė net 100 Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių kurie surengė šventinį koncertą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Koncerto metu mokiniai deklamavo gražiausius posmus apie mūsų gimtąjį kraštą, dainavo dainas apie Lietuvą. Mažieji žiūrovai negailėjo aplodismentų ir šauniai pritarė mokiniams, mojuodami savo pačių rankomis pasigamintomis trispalvėmis vėliavėlėmis.

Esame dėkingi „Ąžuolo“ progimnazijos mokytojams: Vytautui Murauskui, Valdonei Glebavičienei, Jolantai Vaikasienei, Daivai Stefanavičienei ir Sigitai Andrijauskienei už puikiai parengtus vaikus ir padovanotą šventinį koncertą.

  Atsisiųsti: 1, 2

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ GAMTOSAUGINĖ KNYGELĖ „AUGINK, RŪPINKIS, MYLĖK“

Atsisiųsti: 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ ORGANIZUOJAMOS AKCIJOS „AUGINK, RŪPINKIS, MYLĖK“

(GAMTOSAUGINĖS KNYGELĖS KŪRIMO)NUOSTATAI  Atsisiųsti

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo bėgimo akcijoje „100 startų Lietuvai“.

2018-02-12 d. vaikai ir darbuotojai pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų kepurėmis ir šalikais išsirikiavo bėgimo takelyje. Vaikai stebėjo organizatorių, Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistų, uždegamą simbolinį laužą ir leidžiamus baltus balandžius.Vaikus startui įkvėpė kariai, kurie kartu bėgo su visais akcijos dalyviais. Gauti medaliai  suteikė vaikams džiugių emocijų. „Purieniečiai“ dėkingi už gražią ir prasmingą akciją bendradarbiavimo partneriams Panevėžio „Minties“ gimnazijos bendruomenei.

Nuotraukas parsisiųsti:

nuotrauka

nuotrauka

nuotrauka

Kur gyvena Kalėdinė nuotaika?

      Lapkričio 27 d. priešmokyklinio ugdymosi „Vabaliuko“ ir „Pelėdžiuko“ grupių vaikai ir pedagogai turėjo galimybę aplankyti vietą, kur kalėdinė nuotaika gyvena ištisus metus. Panevėžio rajono Miežiškių miestelyje yra įsikūręs vienintelis Lietuvoje senovinių Kalėdinių eglutės žaisliukų muziejus.

      Išvykos metu susipažinome su eglutės žaisliukų atsiradimo istorija, eglutės puošimo tradicijomis, apžiūrėjome muziejaus ekspoziciją. Šiuo metu kolekciją sudaro per 2000 eksponatų senų eglutės papuošalų bei kalėdinės, naujametinės atributikos. Eglutės žaisliukų muziejaus kiemely stovi Kalėdų senelio sostas, išdrožtas Miežiškių bendruomenės menininko. Pasėdėjus šiame nepaprastame krėsle, išsipildo kiekvieno vaiko svajonė.

      Muziejuje vykdoma ir edukacinė programa „Kalėdų senelis“. Vaikai gamino Kalėdinius senelius, panaudojant medžio kelmelius bei dažus.

     Visi praleidome laiką turiningai bei nuotaikingai. Parsivežėme ne tik žaisliukus, bet ir šventinę nuotaiką.

Nuotraukas atsisiųsti: Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, Nr. 4,

„Duonelė kasdieninė“

Rugsėjo 25 d. trys priešmokyklinio ugdymo „Smalsučių“, „Vabaliuko“ ir „Pelėdžiuko“ grupės, pabuvojo nuostabiame Anykščių rajono Niūronių sodžiaus gamtos kampelyje, Arklio muziejuje esančioje aukštaičių sodyboje. Vyko edukacinė programa „Duonelė kasdieninė“. Autentiškoje XX a. pradžią menančioje troboje vaikai susipažino su mūsų etninės kultūros simbolio – duonos keliu nuo rugių sėjos iki duonos riekės ant stalo. Mus maloniai sutikusi ir už stalo pasodinusi gaspadinė pasakojo apie rugių sėjimą, kūlimą, malimą, duonos rauginimą ir užmaišymą. Sužinojome apie senolių duonos kepimo papročius ir pagerbimo ritualus, šeimos tradicijas, susipažinome su senoviniais buities rakandais. Kiekvienam vaikui buvo suteikta nepakartojama galimybė pačiam suformuoti ir ką tik iškūrentoje duonkepėje išsikelti savo duonos kepalėlį. Kol kepė duonelė, skanavome kaimiškas vaišes, žaidėme, dainavome.

                      Vėliau aplankėme Arklių muziejų. Aštuoniuose muziejaus pastatuose eksponuojami arkliukai žemės dirbimo padargai, kalvio įrankiai, senoviniai krepšiai, arklio laikų transporto priemonės – iš visos Lietuvos surinkti vežimai, tautodailininko J. Kazlausko drožinių kolekcijos, nuotraukos.   Į namus vaikai grįžo su gera nuotaika bei šiltais naminės duonos kepalėliais.           

Nuotraukas atsisiųsti: Nr.1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr.6,Nr. 7, Nr. 8

Edukacinė pamoka „Atsargus elgesys su ugnimi“

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir lopšelis-darželis „Puriena“, siekdami užtikrinti saugią vaikų vasarą 2017 m. birželio 28 dieną suorganizavo edukacinę pamoką „Atsargus elgesys su ugnimi“. Iš ryto į darželio kiemą atvažiavusi didžiulė ugniagesių mažina sukėlė vaikams daug džiugių emocijų. Visiems buvo įdomu pamatyti ugniagesių aprangą, pasimatuoti šalmą. Ugniagesiai vaikams demonstravo savo įvairią gelbėjimo įrangą, leido vaikams patiems lipti kopėčiomis, įlipti į mašiną ir joje pasėdėti,  lieti vandenį ant tariamo gaisro židinio. Priešgaisrinės gelbėjimo stoties darbuotoja  vaikams paaiškino kaip saugiai elgtis gamtoje, prie vandens telkinių. Daug emocijų sukėlė „iš vandens patrankos“ pilamas vanduo. Saugaus elgesio prie vandens telkinių ir su ugnimi ugniagesių edukacinė pamoka darželio teritorijoje praplėtė vaikų akiratį.  Šios pamokėlės metu vaikai ne tik įgijo žinių, bet kartu patyrė daug džiugių emocijų.

Nuotraukas atsisiųsti: Nr. 1, Nr. 2, Nr.3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr.8, Nr. 9, Nr.10, Nr.11

 Sporto šventė „Aukime sveiki“

2017 m. birželio 21 d. vyko projekto „Aukime sveiki" sporto šventė. Darželio teritorijoje  pagal amžiaus grupes buvo parengtos sportinių rungčių zonos. Šventės metu vaikai galėjo išbandyti savo galias sporto ir kūrybos sekcijose. Visi dalyviai buvo apdovanoti medaliais, diplomais ir prizais. Šventę užbaigė kūrybinių piešinių paroda, kurioje vaikai ant popieriaus lapų perteikė savo patirtus įspūdžius. 

Nuotraukas atsisųsti: Nr.1,  Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8,  Nr. 9, Nr. 10

Lopšelio-darželio bendruomenei pavyko sudėlioti "Didžiausia nertų servetėlių kompoziciją 20017-07-05 d. Panevėžio "Šaltinio" progimnazijos sporto stadione. Dėkojame visiems projekto dalyviams, kurie nunėrė ir atsiuntė savo puikiasias servetėles ir norėjo savo darbu prisidėti prie Valstybės dienos paminėjimo kitokia forma - siekiant rekordo.  Kompozicijos plotis 18 metrų 44 cm. daugiausiai servetėlių sulaukėme iš  Priekulės (virš 460 servetėlių). Nuo lyderių neatsiliko ir "purieniečiai" nunėrė virš 450 servetėlių. Dėkojame teisėjams Zitai Satkauskienei, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiąjai specialistei, Panevėžio "Šaltinio" progimnazijos direltorei Zinai Stripeikienei, nepriklausomiems stebėtojams: Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Sandrai Jakštienei, Panevėžio dailės galerijos direktoriui Egidijui Žukauskui, filmavimo opetratoriui Sauliui Zaurai, fotografui Gediminui Kartanui.

Visai "purieniečių" komandai didžiausia padėka už parengiamuosius darbus ir kompozicijos sukomponavimą: Brigitai Kačerauskienei, Linai Švedkienei, Jolantai Aleknavičiūtei, Ivonai Petrauskienei, Onai Derukienei, Dainai Kanapinskienei, Violetai Plėštienei, Daliai Staniūnienei, Vitalijai Juškienei.

Nuotraukas atsisiųsti

nuotrauka

„Purieniukų“ užaugintas rudeninis derlius                                                                                                    

Pavasarį lopšelio-darželio priešmokyklinių grupių vaikai mobiliajame darže pasodino keletą pomidorų ir paprikų daigų. Juos laistė, pureno žemę ir džiaugėsi vešliais savo augalais. Rudenį, sugrįžę po vasaros atostogų vaikai labai apsidžiaugė pamatę daug primegztų pomidoriukų ir paprikų. Visiems buvo smagu skinti užaugintas daržoves.

Sudėtas daržoves į krepšį vaikai pastatė pačioje matomiausioje vietoje, kad kasdien regėtų nokstančius pomidorus ir paprikas, tikėdamiesi, kad jų užaugintą derlių pamatys mažesnieji draugai ir tėveliai. Visos gėrybės svėrė 4 kg 600 gramų.  

Nuotraukas atsisiųsti: Nr.2, Nr.3

Programa "Vaisiai vaikams"


Nuo 2012 m. kovo 26 d. pradėta vykdyti nauja programa pagal kurią lopšelyje – darželyje „Puriena“  nemokamai skiriama vaisių ir daržovių. Šia programa norima paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves ir pratinti juos vartoti ateityje, supažindinti vaikus su tinkama mityba, nes vaikystėje įgyti įpročiai dažniausiai ir toliau gyvenime išlieka nepakitę.
 
Programos tikslas – įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai.
Programos metu vaikams yra dalijami obuoliai, citrusų vaisiai, bananai, kriaušės.
Šioje programose numatyti ne tik mitybos gerinimo, bet ir švietėjiški aspektai – jos įgyvendinimo metu bus vykdomos informavimo ir švietimo priemonės, padedančios mokiniams suvokti gerų mitybos įpročių svarbą.
 
Programos įgyvendinimą reglamentuoja šie teisės aktai:
 
•    2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1).
•    Komisijos reglamento (EB) 288/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl Bendrijos pagalbos tiekiant vaisius ir daržoves, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktus vaikams į švietimo įstaigas įgyvendinant vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą (OL 2009 L 94, p. 38).
•    Žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3D-89 „Dėl vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programos 2010-2013 mokslo metų strategijos patvirtinimo“.
•    Žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. 3D-811 „Dėl Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.
 
Europos Sąjungos interneto puslapis skirtas sveikos mitybos populiarinimui  „Skanioji kompanija“ http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/

 Kilus klausimams dėl šių programų ar esant vaiko sveikatos sutrikimams, kuomet vaikas negali vartoti vaisių, prašome kreiptis į savo grupės auklėtoją.