Apie mus
 

Apie mus

   Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“ yra įsteigtas 1987 m. rugpjūčio 10 d. Įstaigoje sukomplektuotos keturios ankstyvojo amžiaus ugdymo(si) grupės, šešios ikimokyklinio amžiaus grupės ir dvi priešmokyklinio ugdymo(si) grupės. Įstaigą lanko  210 vaikų. Vaikų ugdymu rūpinasi 26 mokytojai. Lopšelis-darželis „Puriena“– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, kurioje vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia logopedai ir psichologo asistentas.
   Įstaigoje įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos. Ugdydama vaikus nuo 1,5 m. iki 6–7 metų ikimokyklinio ugdymo mokykla savo darbe vadovaujasi „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir  ugdymosi programa"  ir mokyklos mokytojų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Augame drauge“.

   VIZIJA

   Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“ – ikimokyklinio ugdymo mokykla, atvira kaitai, partnerystei, kūrybiniam bendruomenės tobulėjimui, kurianti sveikas ir saugias ugdytinių ugdymo(si) sąlygas. Ugdanti draugišką kūrybišką, bendraujančią ir bendradarbiaujančią asmenybę.  

   MISIJA

   Nuolat besikeičianti ir atsinaujinanti institucija, įgyvendinanti valstybės švietimo politiką, siekianti efektyvios darnos ir planingos veiklos, skatinanti ugdytojų profesines ir kūrybines iniaciatyvas, puoselėjant vaiko galias, lemenčias asmenybės brandą bei integraciją visuomenėje.e.

LOPŠELIO-DARŽELIO FOLOSOFIJA

Dabartimi perkame ateitį 


   TIKSLAS
        Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius, užtikrinant švietimo pagalbos prieinamumą ir efektyvumą.
   UŽDAVINIAI:

      •  STEAM ugdymo metodikų ir technologijų integravimas į ugdymo turinį.
      •  Sveikatos stiprinimo programos "Sveikatos šaltiniai" įgyvendinimas.
      •  Užtikrinti įtraukioju ugdymo galimybių plėtrą.