Apie mus
 

Apie mus

   Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“ yra įsteigtas 1987 m. rugpjūčio 10 d. Įstaigoje sukomplektuotos keturios ankstyvojo amžiaus ugdymo(si) grupės, šešios ikimokyklinio amžiaus grupės ir dvi priešmokyklinio ugdymo(si) grupės. Įstaigą lanko  205 vaikai. Vaikų ugdymu rūpinasi 26 mokytojai. Lopšelis-darželis „Puriena“– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, kurioje vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia logopedai ir psichologo asistentas.
   Įstaigoje įgyvendinamos neformaliojo ugdymo programos. Ugdydama vaikus nuo 1,5 m. iki 6–7 metų ikimokyklinio ugdymo mokykla savo darbe vadovaujasi „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir  ugdymosi programa"  ir mokyklos mokytojų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Augame drauge“.

   VIZIJA

   Panevėžio lopšelis-darželis „Puriena“ – demokratizuota ugdymo įstaiga, atliekanti edukacines socialines ir kultūrines funkcijas, teikianti ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas. Atvira kaitai, partnerystei, kūrybiniam bendruomenės tobulėjimui, kurianti sveikas ir saugias ugdytinių ugdymo(si) sąlygas.

   MISIJA

   Nuolat besikeičianti ir atsinaujinanti institucija, siekianti efektyvios, darnios ir planingos veiklos. Skatinanti ugdytojų profesines ir kūrybines iniciatyvas, patirties sklaidą, siekianti įgyvendinti valstybės, savivaldybės tarybos,  Švietimo skyriaus perduotas funkcijas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką, puoselėjant visas jo galias,  lemiančias vaiko asmenybės brandą bei integraciją visuomenėje.

   TIKSLAS
        Telkti įstaigos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos ugdymui.
   UŽDAVINIAI:

      • Tobulinti ugdymo planavimo, organizavimo, realizavimo ir pažangos vertinimo kriterijus,mažinant laiko sąnaudas.
      • Plėtoti sveikatos stiprinimo procesus ikimokyklinio ugdymo mokykloje.
      • Stiprinti kolegiškumą ir bendradarbiavimą buriant besimokančią bendruomenę.