Veiklos dokumentai, jų projektai
 

Veiklos dokumentai, jų projektai

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" bendradarbiavimo su šeima planas Atsisiųsti

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmonių tikrinimo klausimynas (smurto ir priekabiavimo darbe prevencija) Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" 2023 metų veiklos plano ataskaita Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" 2023 metų veiklos planas Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" 2023 - 2027 m. strateginis planas Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio :Puriena" 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" Priešmokyklinio amžiaus mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“  DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO "PURIENA" SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO "PURIENA" SMURTO IRP RIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKA Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO "PURIENA" PRANEŠIMŲ APIE SMURTĄ IR PRIEKABIAVIMĄ DARBE TEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO TVARKA Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA  2022-2024 m. Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „PURIENA“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KREPŠELIO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (suvestinė redakcija 2023-01-02) Atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO "PURIENA" DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA  2023 m. sausio 1 d. Atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO PURIENA DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR KINTAMOSIOS DALIES SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 2020 m. sausio 13 d. Atsisiųsti:  „Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" darbuotojų veiklos vertinimo ir kintamosios dalies skyrimo tvarkos aprašo papildymas 2022 m. sausio 18 d. Atsisiųsti:

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. sausio 5 d. Nutarimas Nr. 20 "Dėl Lietuvos Reapublikos vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 254 "Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo Atsisiųsti:

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai Atsisiųsti


PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12- 19 d sprendimu Nr. 1-424( Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021-05-26 d.  SPRENDIMO  NR. 1-180 REDAKCIJA)  „ VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS
PANEVĖŽIO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS 2016-02-03 D. NR. A-107 DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIŲ MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" atsisiųsti

 

Panevėžio lopšelio-darželio "Puriena" dokumentų valdymo procedurų aprašas atsisiųsti